Η Ορθή Επανάληψη αφορά στην παράγραφο 5 σελ. 56  «Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6 « ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» και ειδικότερα στην υποενότητα 6.4 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί έως 29/12/2023»

 
Στην τροποποίηση αυτή:
 
Παρατείνεται η περίοδος υλοποίησης έως 29/12/2023 και η προθεσμία προσκόμισης του αιτήματος Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης έως 27/02/2024.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δήμου Αθηναίων, 
Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Level A conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Κλεισθένους 15, 105 52 Αθήνα
Τηλ: 210 3310011
Fax: 210 3224054

athensib@developathens.gr