Απόφαση ένταξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΛΚΜΕΩΝΟΣ» με κωδικό MIS 467339 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013

pdfΑπόφαση ένταξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΛΚΜΕΩΝΟΣ» με κωδικό MIS 467339 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013

pdf1η Τροπoποίηση Απόφασης Ένταξης

pdf2η Τροποποίηση της Πράξης "«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ,ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΛΚΜΕΩΝΟΣ»" με κωδικό MIS 467339 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

pdfΟλοκλήρωση Πράξης " «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΛΚΜΕΩΝΟΣ»" με κωδικό ΟΠΣ 467339 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>