Ορισμός του «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.

Με την υπ’ αριθ. 56/10.01.2018 (ΦΕΚ 72/Β/2018) Απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής συντελέστηκε ο ορισμός του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων.

Πρόταση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

Την 28η Απριλίου 2017 ο Δήμος Αθηναίων υπέβαλε πρόταση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της Αθήνας, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, αποτελεί ένα επιχειρησιακό και χρηματοδοτικό εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών σε περιοχές παρέμβασης με συγκεκριμένα χωρικά όρια.

Έχοντας αξιοποιήσει την εμπειρία και τη δυναμική από την υλοποίηση της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης «Έργο Αθήνα» κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ και τα αποτελέσματα ευρύτατης διαβούλευσης με τους φορείς της πόλης., η ΟΧΕ της Αθήνας ενσωματώνει το σύνολο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που σχεδιάζει ο δήμος Αθηναίων για την νέα προγραμματική περίοδο.

Η ΟΧΕ της Αθήνας αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη της πόλης που αποβλέπει στην αξιοποίηση του τεράστιου αναπτυξιακού δυναμικού που διαθέτει με ταυτόχρονη διασφάλιση του σεβασμού στο περιβάλλον και αντιμετώπιση των αρνητικών κοινωνικών συνεπειών της κρίσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΕΑΤΑ Α.A.Ε.)

pdfΈνταξη της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΕΑΤΑ Α.A.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001286 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (12) “Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)”

pdfΑίτηση χρηματοδότησης

pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

docΤεχνικό Δελτίο Πράξης

pdfΥπόδειγμα Απόφασης Ένταξης

pdfΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

pdfΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»

docΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

pdfΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ – ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

docΥποδείγματα Προγραμματικών Συμβάσεων και συμβάσεων διαδημοτικής/διαβαθμιδικής συνεργασίας

pdfΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

pdfΑπόφαση Έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (Υποπρόγραμμα Α’ – Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες) του Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020, με Δικαιούχο την ΕΑΤΑ ΑΕΕ / Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαίδευση στελεχών του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ

Στο πλαίσιο εκπαίδευσης των στελεχών του ΕΦΔ ΕΑΤΑ πραγματοποιήθηκε στις 31/015/4//2017 σεμινάριο που διοργανώθηκε από τη ΜΟΔ Α.Ε. με τίτλο «Νέο ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020, Διαχειριστική Ικανότητα Δικαιούχου».

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020, την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης και θέματα όπως η Πρόσκληση και η Προετοιμασία Υποβολής Πρότασης και οι Απαιτήσεις Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων, το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και οι σχετικές αλλαγές και υποδείξεις συμπλήρωσης, οι Στόχοι Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την περίοδο 2014-2020, η Στρατηγική Επικοινωνίας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και τέλος, η ορθή τήρηση των κανόνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων από τους Δικαιούχους.

Στις 05/04/2017 τα στελέχη του ΕΦΔ ΕΑΤΑ παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο «Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων» όπου αναπτύχθηκαν θεματικές όπως η Έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης (με έμφαση σε Υποδομές), ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός με έμφαση σε ΕΚΤ και Επιχειρηματικότητα, ο Κανονισμός De minimis, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και τέλος έγινε Παρουσίαση του ΠΣΚΕ και επίδειξη Live Demo του ΠΣΚΕ.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η παρακολούθηση του σχετικού Ειδικού Ηλεκτρονικού Μαθήματος μέσω τις διαδικτυακής πλατφόρμας της ΜΟΔ και η επιτυχής ολοκλήρωση με την έκδοση ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών.

Παράλληλα, το πρώτο τρίμηνο του 2017 ολοκληρώθηκε η παρακολούθηση του Ειδικού Ηλεκτρονικού Μαθήματος στη θεματική της Αναπηρίας μέσω τις διαδικτυακής πλατφόρμας της ΜΟΔ και η επιτυχής ολοκλήρωση με την έκδοση ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών.

Τέλος, σχεδιάζονται να υλοποιηθούν σεμινάρια που εκτός άλλων αφορούν σε θέματα δημόσιων συμβάσεων, δημοπράτηση δημόσιων συμβάσεων έργων, περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, αυτεπιστασίες κλπ.