Υποχρεώσεις δημοσιότητας δικαιούχων

Στόχος των υποχρεώσεων δημοσιότητας των δικαιούχων είναι η ενημέρωση του κοινού για το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς και η εξασφάλιση διαφάνειας στη συνδρομή των Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται σαφώς στο Γενικό Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 και τον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006

Πινακίδα εργοταξίου
Ο δικαιούχος κατά την υλοποίηση της πράξης, αναρτά διαφημιστική πινακίδα στο εργοτάξιο, μόνο εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης είναι μεγαλύτερη από 500.000 ευρώ
  2. πρόκειται για έργο υποδομής ή κατασκευής.

Η πινακίδα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:

  1. το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ακριβείς προδιαγραφές που περιγράφονται στις «Οδηγίες» της παρούσας ενότητας. Το έμβλημα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο «Εμβλήματα & λογότυπα» της παρούσας ενότητας.
  2. τη φράση : «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση»
  3. την αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο : «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

Τα παραπάνω καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας (βλ. Σχετικά αρχεία - Οδηγίες & προδιαγραφές). Mε την ολοκλήρωση της πράξης, η πινακίδα αντικαθίσταται από τη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα που αναφέρεται στη συνέχεια.

Μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα
Το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης, ο δικαιούχος αναρτά ευδιάκριτη και ευμεγέθη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα, μόνο εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης είναι μεγαλύτερη από 500.000 ευρώ
  2. πρόκειται για έργουποδομής ή κατασκευής ήπρομήθειας εξοπλισμού.

Στη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα αναφέρονται ο τύπος και η ονομασία της πράξης. Περιλαμβάνονται επίσης τα εξής :

  1. το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ακριβείς προδιαγραφές που περιγράφονται στις «Οδηγίες» της παρούσας ενότητας. Το έμβλημα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο «Εμβλήματα & λογότυπα» της παρούσας ενότητας.
  2. η φράση : «Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση»
  3. η αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο : «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας (βλ. Σχετικά αρχεία - Οδηγίες & προδιαγραφές).

Ειδικές υποχρεώσεις
Ο δικαιούχος ενημερώνει με σαφήνεια όλους όσους συμμετέχουν στην υλοποίηση της πράξης, για τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, για το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται η πράξη καθώς και το Διαρθρωτικό Ταμείο που συγχρηματοδοτεί την πράξη.
Τα παραπάνω ισχύουν για συγχρηματοδοτούμενη πράξη κατά περίπτωση, όταν η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής και υποχρεωτικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και, (βλ. Σχετικά αρχεία - Οδηγίες & προδιαγραφές).
Κάθε έγγραφο που αφορά αυτή την πράξη, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει «δήλωση» στην οποία αναφέρεται ότι συγχρηματοδοτήθηκε κατά περίπτωση, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής και ή από το ΕΚΤ.

Κατάλογος δικαιούχων
Με την έγκριση της χρηματοδότησης μίας πράξης, δημοσιοποιούνται αυτόματα στο δικτυακό τόπο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης τουλάχιστον ο τίτλος της πράξης, η δημόσια δαπάνη της πράξης και η ονομασία του δικαιούχου. Η δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης .

 

Σχετικά Αρχεία-Κανονισμοί

 

Σχετικά αρχεία - Οδηγοί & προδιαγραφές

 

Σχετικά αρχεία - Εμβλήματα & Λογότυπα

 

Σχετικά Αρχεία-Ενημερωτικά Έγγραφα