Πληροφορίες για δικαιούχους

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων με την θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας τους πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων.

 

Υποχρεώσεις δημοσιότητας δικαιούχων

Στόχος των υποχρεώσεων δημοσιότητας των δικαιούχων είναι η ενημέρωση του κοινού για το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς και η εξασφάλιση διαφάνειας στη συνδρομή των Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται σαφώς στο Γενικό Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 και τον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006

Περισσότερα...

Υποχρεώσεις Υλοποίησης Πράξεων

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008) και την τροποποίηση αυτής (43804/ΕΥΣ 2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ/1212/30-6-2010) οι υποχρεώσεις των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων είναι:

Περισσότερα...

Διαχειριστική Επάρκεια δικαιούχων

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων με την θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας τους πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Το σχετικό πλαίσιο και οι διαδικασίες αναλύονται στα αρχεία που παρατίθενται παρακάτω.

Περισσότερα...