Νομοθεσία

Υποχρεώσεις Τελικών Δικαιούχων

Σημαντικά Κείμενα

Εθνικά Κείμενα

 • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
  pdfESPA.pdf
 • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.
  pdfSMPE_Attikis.pdf
 • Επιτελική σύνοψη της εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.
  pdfex_ante_axiologhsh.pdf
 • Πλήρες Κείμενο ΕΠ Αττική 2007-2013
  pdf2007GR161PO006_ANNEX.pdf

Ευρωπαϊκά Κείμενα

 • 3η Έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή.
  zipcohesion3.zip
 • Δέσμευση πόρων για την εξυπηρέτηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.
  ziplisboa.zip
 • Πολιτική της Συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης – Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας 2007 – 2013.
  zipCSG.zip

Εθνική Νομοθεσία

 • Ν.3614/2007 – Διαχείριση , έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
  pdfcebd3614_07_espa.pdf
 • ΚΥΑ 127718/12-10-2007 Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.
  pdfkya_127718.pdf
 • Υπουργική Απόφαση 14053/ΕΥΣ/1749 (ΦΕΚ 540/Β\’/27-03-2008) Συστήματος Διαχείρισης.
  pdfya_14053.pdf
 • Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
  pdfsysthma_diaxeirishs_kai_elegxou.pdf
 • Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.
  pdfkratikes_enisxyseis.pdf
 • Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό τών προδιαγραφών της επικαιροποίησης και του ελέγχου των μελετών τεχνικών έργων.
  pdfProdiagrafes-elegxou-meleton-texnikon-ergon.pdf
 • Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013. (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β, ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1088/19-07-2010).
  pdfYPASYD_TROP.pdf
 • Οδηγίες εφαρμογής μέτρων για την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και πιστής εφαρμογής της τροποποίησης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
  docodhgies_efarmoghs.doc
 • Εγκύκλιος – οδηγίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και αφορούν τα έργα του ΕΣΠΑ.
  pdfkallikraths.pdf
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π 26931/ΕΥΘΥ 580/14-06-2012 με θέμα : “Ρυθμίσεις για την χρηματοδότηση του μή επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013.
  pdfkya_fpa_ydreysh-apoxeteysh.pdf
 • Εγκύκλιος οδηγιών προς τις αρχές διαχείρισης σχετικά με την χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.
  pdfnees_odhgies_gia_fpa.pdf
 • Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013.
  pdfΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β, ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 292/13-02-2013

Κοινοτική Νομοθεσία

 • Κανονισμός (ΕΚ) αρ 1083/2006 της 11ης Ιουλίου -ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.
  pdfReg_1083_2006.pdf
 • Κανονισμός (ΕΚ) αρ 1828/2006 της 5ης Ιουλίου – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΠΑ.
  pdfReg_1828_2006.pdf
 • Κανονισμός (ΕΚ) αρ 1080/2006 -ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.
  pdfReg_1080_2006.pdf
 • Kανονισμός (ΕΚ) αριθ 846/2009 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2009, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006
  pdfEC846_230909_L250.pdf