Σύσταση - Σκοπός

Σύσταση
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Aθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΤΑ) του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το ν. 4071/2012 ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κατά την έννοια του ν. 3614/2007, για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ.

Σκοπός & αντικείμενο

Κύριος σκοπός του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) είναι η διαχείριση, έλεγχος και παρακολούθηση δράσεων που τις έχουν εκχωρηθεί με Υπουργικές Αποφάσεις στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και υλοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων την προγραμματική περίοδο 2007-2013.