Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 3614/2007 καθώς και τις Υπουργικές Αποφάσεις Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων.